TITULARITAT

Ayce Consulting, S.L. Reserva de drets. Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la informació, marques Ayce Consulting, dissenys, anagrames i imatges contingudes en aquestes pàgines.

Queda totalment prohibida qualsevol còpia o reproducció, retransmissió, cessió o redifusió, total o parcial i per qualsevol mitjà del contingut d’aquesta web sense autorització prèvia i per escrit d’Ayce Consulting, S.L. Les dades personals facilitades de manera voluntària en aquesta web s’inclouran en una base de dades que es conservarà a Ayce Consulting, S.L. de manera confidencial i d’acord amb les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, reguladora del Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal així com qualsevol altra disposició legal vigent en la matèria.

L’usuari té dret a accedir, rectificar, cancel·lar aquestes dades, o en el seu cas, a oposar-se al tractament de les seves dades, comunicant-ho per escrit a general@ayce.es. Així mateix, AYCE CONSULTING, S.L. podrà utilitzar les dades per informar de productes i novetats. Queda totalment prohibit efectuar links a la nostra web sense l’autorització prèvia expressa i per escrit d’AYCE CONSULTING, S.L.. Aquesta web i el seu contingut han estat elaborats en conformitat amb l’establert en la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic.

CONDICIONS D’ÚS

AYCE CONSULTING, S.L. adverteix que els materials i informacions continguts en aquest lloc web han estat inclosos de manera informativa, pel qual resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. AYCE CONSULTING, S.L. no assumeix cap responsabilitat pels danys resultants o que tinguin connexió amb la utilització d’aquesta informació.

L’usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest lloc web poden no reflectir la informació més recent dels serveis oferts per AYCE CONSULTING, S.L. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. AYCE CONSULTING, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui tenir aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquest lloc web.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els que AYCE CONSULTING, S.L no exerceix cap tipus de control. AYCE CONSULTING,S.L. no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés als mateixos a través d’aquest lloc web tampoc implica que AYCE CONSULTING, S.L recomani o aprovi els seus continguts. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa per la seva pròpia voluntat i risc. L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-lo de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, davant d’AYCE CONSULTING, S.L. i/o davant de tercers, de tots els danys que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de l’esmentada obligació. AYCE CONSULTING, S.L. no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

L’autor d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, AYCE CONSULTING, S.L. no garanteix l’ausència de virus o altres elements que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, AYCE CONSULTING, S.L. no respon pels danys que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal d’Ayce Consulting, S.L.

Als efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AYCE CONSULTING, S.L. informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a AYCE CONSULTING, S.L. sota la seva responsabilitat. L’usuari accepta la inclusió de les seves dades en aquest fitxer. L’usuari accepta expressament que aquestes dades es destinin a la finalitat de prestar-li i en el seu cas facturar-li els productes i serveis inclosos a la pàgina web, així com per fer-li arribar, fins i tot per mitjans electrònics, ofertes o informació de productes i serveis de tipus financer, assegurances, telecomunicacions, energia, informàtica, formació, informació, turístics i de viatges, art, oci, cultura i entreteniment, immobiliaris, automoció, alimentació, consum, regals o altres que puguin ser del seu interès.

L’usuari té dret a accedir, rectificar, cancel·lar aquestes dades, o en el seu cas, oposar-se al tractament de les seves dades, mitjançant una sol·licitud escrita degudament firmada dirigida a AYCE CONSULTING, S.L. i direcció Av. Príncep d’Astúries, 43 (08012), Barcelona, així com mitjançant un correu electrònic a general@ayce.es en el que s’haurà de reflectir el seu nom, cognoms, direcció completa i direcció de correu electrònic a efectes de poder-lo identificar. Així mateix, en el suposat cas que no es desitgi rebre més informació o publicitat en el futur sobre productes o serveis distribuïts o prestats per AYCE CONSULTING, S.L haurà d’enviar un correu electrònic a general@ayce.es reflectint el seu nom, cognoms, direcció completa i direcció de correu electrònic i indicar que no desitja rebre més publicitat.

AYCE CONSULTING, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries adequades per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol.